HR-monitor 2022 sector waterschappen

De sector waterschappen telde in 2022 in totaal 14.457 medewerkers. Zowel de instroom als de uitstroom van medewerkers nam toe. Gelijk aan de landelijke trend steeg het ziekteverzuim tot 5,5 procent. De uitgaven voor collectieve opleidingen toonden een groei tot 1,6 procent van de loonsom. Dit blijkt uit gegevens van de sectorale HR-monitor 2022 van A&O fonds Waterschappen die vandaag op het nieuwe HR-dashboard van de sector zijn gepubliceerd.

Formatie en bezetting

Ten opzichte van 2022 steeg het totaal aantal medewerkers in de 35 organisaties binnen de sector met 5,2 procent tot 14.457. Ook het aantal fte toonde een groei van 5,7 procent tot 13.602. 89,5 procent van de medewerkers had een vaste aanstelling en 10,5 procent een tijdelijke aanstelling. Door 73,7 procent van de medewerkers werd voltijds gewerkt.

De meerderheid van de medewerkers (67,9 procent) was man en 32,1 procent vrouw. De gemiddelde leeftijd daalde licht ten opzichte van 2020 naar 47,7 jaar. Het aandeel jongeren tot en met 34 jaar nam wederom licht toe tot 16,2 procent. Zowel het relatieve aantal trainees, stagiaires en BBL-leerlingen toonde een daling ten opzichte van 2020.

Externe inhuur

Het percentage uitgegeven aan externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom, steeg ten opzichte van 2020 van 16,7 naar 18,6 procent. In totaal ging het hierbij om een bedrag van 197,4 miljoen euro.

Mobiliteit

Het percentage instroom van medewerkers ten opzichte van de bezetting, toonde een verdere stijging van 10,4 procent in 2020 naar 11,7 procent in 2022. De instroom van jongeren tot en met 34 jaar daalde licht tot 42,7 procent van het aantal ingestroomde medewerkers, een daling van 2,9 procentpunt ten opzichte van 2020.

De interne doorstroom van medewerkers (verandering van functie, rol en/of afdeling binnen de organisatie) daalde ten opzichte van 2020 met 2.9 procentpunt tot 8,4 procent ten opzichte van de bezetting.

Ook de uitstroom van medewerkers nam verder toe tot 9,2 procent van de bezetting, een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van 2020. Het aandeel jongeren tot en met 34 jaar onder de uitgestroomde medewerkers daalde licht met 3,0 procentpunt tot 21,1 procent ten opzichte van 2020. Ook het aandeel medewerkers van 60 jaar en ouder daalde naar 28,6 procent van de uitgestroomde medewerkers, een daling van 6,1 procentpunt.

Vacatures

Het percentage vacatures ten opzichte van de bezetting groeide fors tussen 20202 en 2022, van 12,4 naar 17,4 procent. In totaal ging het hierbij om 2.516 vacatures. ICT en informatievoorziening werd aangemerkt als het kennisgebied met de moeilijkst vervulbare vacatures.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim inclusief verzuim van langer dan één jaar steeg van 4,5 procent in 2020 naar 5,5 procent in 2022. De gemiddeld verzuimduur bedroeg 19,5 dagen en de meldingsfrequentie 1,2.

Beloning

De gemiddelde loonsom per fte nam tussen 2020 en 2022 met 5,8 procent toe tot € 63.048. De totale loonsom bedroeg 857,6 miljoen euro. De gemiddelde werkgeverslasten per fte bedroegen € 75.442, waarmee de totale werkgeverslasten uitkwamen op 1,3 miljard euro. Het percentage medewerkers ten opzichte van de bezetting dat zich op het max van de salarisschaal bevond, daalde van 57,4 naar 55,3 procent.

Opleiding en ontwikkeling

Het percentage van de loonsom dat in 2022 werd besteed aan collectieve opleiding en ontwikkeling, exclusief het persoonsgebonden basis budget (PBB), steeg van 1,3 procent in 2020 naar 1,6 procent in 2022. In totaal een bedrag van 13,7 miljoen euro. Ook het totale bedrag besteed aan het PBB steeg van 0,8 procent van de loonsom in 2020 naar 1,1 procent in 2022. Een derde (33,8 procent) van de medewerkers deed in 2022 een beroep op het PBB.

Agressie en arbeidsongevallen

In 2022 werd door 55 medewerkers in de sector melding gemaakt van verbale agressie versus 2 meldingen van fysieke agressie. Daarnaast werden 291 bedrijfsongevallen gemeld en werden hiervan 4 ongevallen gemeld bij de arbeidsinspectie.

HR-monitor 2022

Voor de HR-monitor is door 34 van de 35 organisaties in de sector data aangeleverd. Een compleet overzicht van alle resultaten van de HR-monitor 2022 sector waterschappen vind je op het nieuwe online HR-dashboard van A&O fonds Waterschappen. Hierin staan de gegevens over 2018, 2020 en 2022. Het dashboard bestaat uit een publiek deel met sectorcijfers en een besloten deel met organisatiecijfers. Voor het besloten deel heb je organisatiespecifieke inloggegevens nodig. Deze kan je opvragen bij de contactpersoon van de HR-monitor in jouw organisatie. Vragen over de HR-monitor? Mail naar info@aenowaterschappen.nl.

Naar factsheet HR-monitor 2022

Naar samenvatting HR-monitor 2022

Naar HR-dashboard

Infosessie Aan de slag met data HR-monitor 2022

Op maandag 15 mei organiseert A&O fonds Waterschappen van 15.00 – 16.30 uur een online infosessie. Hierin laten we zien welke mogelijkheden het nieuwe online HR-dashboard biedt voor de analyse van de data van de HR-monitor 2022. De bijeenkomst is bedoeld voor alle contactpersonen van de HR-monitor en alle overige professionals binnen organisaties in de sector waterschappen die met de data uit de HR-monitor aan de slag willen gaan. Voor meer info en inschrijven, klik op de button.

Info en inschrijven infosessie

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen