Impact digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid

Hoe kan A&O fonds waterschappen organisaties ondersteunen bij de impact van digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid? Het A&O fonds liet hiervoor een verkenning uitvoeren. De verkenning biedt daarnaast professionals die betrokken zijn bij het thema een eerste overzicht van de stand van zaken en relevante achtergrondinformatie. Het A&O fonds start in het najaar van 2022 met een aantal ondersteunende activiteiten.

Foto kantoorsituatie sector waterschappen

Impact
De afgelopen jaren startten in de sector waterschappen verschillende initiatieven om digitale transformatie van organisaties vorm te geven. Uit de verkenning komt naar voren dat digitalisering en dataficering binnen de sector naar verwachting de grootste impact hebben op de organisatieonderdelen waterketen en watersysteem. De verwachting is verder dat de impact op werk ingrijpend is bij functies met een hoge mate van routinematige en repeterende taken.

Toekomstige kernvaardigheden voor operationele processen combineren watermanagement en het gebruik van digitale middelen, nieuwe technologie, data-analytics en artificial intelligence. Huidige watermanagementfuncties krijgen in toenemende mate te maken met nieuwe technologie en verandering van operationele en sturingsprocessen.

Vernieuwing
Een belangrijke vraag die uit de verkenning naar voren komt is hoe tot vernieuwing te komen. Waterschappen zijn meesters in incrementele innovaties: innovaties die ertoe doen en die relatief eenvoudig kunnen worden ingevoerd. De incrementele innovaties laten zien dat meer omvattende radicale innovaties mogelijk zijn met een combinatie van nieuwe technologie, data, AI en schaalvergroting door samenwerking met ketenpartijen. De uitdaging van waterschappen is om deze radicale innovaties mogelijk te maken; zij leiden tot ingrijpende vernieuwing van processen en besturing. Zonder deze vernieuwing verandert het werk ook niet. Om deze vernieuwing op gang te brengen zijn nodig:

 • Ontwikkeling van visie en strategie.
 • Vaardigheden voor het organiseren van effectieve innovatieprocessen en verantwoord innoveren.
 • Vaardigheden voor het doorvoeren van vernieuwing en verandering en het managen van de nieuwe organisaties die hierna ontstaan.
 • Vaardigheden voor het ontwikkelen van medewerkers (upskilling) en voor het behoud van de inzetbaarheid van medewerkers (reskilling, daar waar functies verdwijnen of waar medewerkers niet mee willen of kunnen in het vernieuwingsproces).

Toekomstbeelden
Om het proces van vernieuwing te faciliteren zijn uitgewerkte toekomstbeelden nodig. Met deze toekomstbeelden is beter vast te stellen hoe functies en taken veranderen en welke vaardigheden nodig zijn. Het geeft ook beter zicht hoe de vernieuwingsprocessen ingericht kunnen worden.

Opties voor A&O fonds Waterschappen
Uit de verkenning komen de volgende opties naar voren voor A&O fonds Waterschappen voor het ondersteunen van organisaties en professionals bij het proces van digitale transformatie:

 • Samenwerking en afstemming met andere koepelorganisaties en het ontwikkelen van een visie op digitale transformatie en werk.
 • Toekomstbeelden maken van de concrete impact voor het werk bij waterketen en watersysteem.
 • Versterken van de HR-advisering in samenhang met dataficering van de HR-functie.
 • Ondersteuning bieden bij upskilling, het leren en ontwikkelen in de eigen functie.
 • Het in kaart brengen van repeterend werk in waterschappen en de impact van verdergaande automatisering en robotisering hierop. Aansluitend ondersteuning bieden bij reskilling, het vergroten van inzetbaarheid van medewerkers bij verdwijnend werk en de transitie naar ander werk.
 • Ondersteuning bieden bij het in huis halen en vasthouden van technologie- en dataspecialisten.
 • Het transformatieproces ondersteunen met learning communities , leervormen die aansluiten op de verschillende leerbehoeften van koplopers en volgers.

Activiteiten najaar 2022
Op basis van de uitkomsten van de verkenning, start het A&O fonds in het najaar van 2022 met de volgende ondersteunende activiteiten voor organisaties en professionals:

 • Opzetten van een Platform HR en digitale transformatie
  Het A&O fonds faciliteert met het platform HR-professionals bij het ontwikkelen van HR-beleid en -activiteiten gericht op digitale transformatie in relatie tot werk en medewerkers.
 • In kaart brengen van de impact van digitale transformatie op functies
  Het A&O fonds faciliteert organisaties bij het in kaart brengen van de verandering van functies en het op sectoraal niveau inventariseren en beschrijven.
 • Stimuleren van bewustwordingsactiviteiten
  Het A&O fonds verzamelt, ontwikkelt, deelt en stimuleert activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van medewerkers over de impact van digitale transformatie op hun (toekomstige) werk.
 • Opnemen in project arbeidsmarkt
  Het A&O fonds neemt de knelpunten rond het aantrekken en behoud van ICT- en dataspecialisten mee in het lopende project arbeidsmarkt.
 • Gezamenlijk optrekken met het Waterschapshuis
  Het A&O fonds trekt gezamenlijk op met het Waterschapshuis rond overlappende activiteiten op het gebied van impact digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid.

Voor meer informatie over deze activiteiten of aanmelden voor het platform HR en digitale transformatie, mail naar info@aenowaterschappen.nl of bekijk de themapagina digitale transformatie op onze website.

Naar rapport verkenning

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen