Verkenning werven en opleiden technische medewerkers

A&O fonds Waterschappen heeft een verkenning laten uitvoeren naar de huidige situatie rond het werven en opleiden van technisch personeel in de sector waterschappen. De verkenning biedt tevens oplossingsrichtingen voor de onderliggende arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken.

De verkenning geeft aan dat het tekort aan technische medewerkers op de arbeidsmarkt, zowel op mbo- als hbo-niveau, momenteel al voelbaar is in de sector waterschappen en tot zorgen baart. Ervaren technische medewerkers en gekwalificeerde afgestudeerden of starters vormen nog steeds de primaire doelgroep waarop organisaties zich richten bij
het vervullen van vacatures voor technische medewerkers. Alternatieve doelgroepen zoals zij-instromers of mensen zonder juiste startkwalificaties zijn voor veel organisaties nog buiten beeld. De geringe bekendheid met het werken voor waterschappen onder potentiële medewerkers speelt volgens respondenten parten bij het werven van kandidaten. Onder organisaties is er daarnaast nog weinig structurele ervaring met het intern opleiden van technische medewerkers.

Als gevolg van de hoge vacaturedruk is de werkdruk onder hr-professionals en recruiters hoog. In veel organisaties is het wervings- en opleidingsbeleid nog onvoldoende ingericht om adequaat op de lange termijn effectief op deze tekorten te kunnen inspelen. De behoefte aan een meer structurele sectorale aanpak, samenwerking en kennisdeling op zowel het gebied van arbeidsmarktprofilering en werving, als op het gebied van (interne) opleidingen voor zowel jongeren, zij-instromers als ook eigen medewerkers met een technische achtergrond, is dan ook groot.

De verkenning geeft achttien oplossingsrichtingen voor de instroom, ontwikkeling en het behoud van technische medewerkers. Veel van de oplossingen hebben echter een effect dat breder is dan alleen op deze doelgroep. De oplossingen zijn complementair, maar kunnen ook afzonderlijk ingezet worden. Alvorens aan de slag te gaan met deze oplossingen is een aantal randvoorwaarden noodzakelijk om te komen tot een succesvol beleid.

  1. Zowel op sectoraal als lokaal niveau erkennen en agenderen van de in deze verkenning geschetste knelpunten rond werven en opleiden van technische medewerkers.
  2. Beschikbaar stellen van middelen om oplossingsrichtingen tot uitvoer te kunnen brengen.
  3. Zorgen voor goed werkgeverschap als basis voor het werven en, wellicht nog belangrijker, behouden van technische medewerkers.
  4. Het ontwikkelen van een strategische aanpak op zowel sectoraal als lokaal niveau en een heldere afstemming tussen beide.

Bij de hierboven beschreven opgave, ligt er zowel een rol voor sectorpartijen als voor individuele werkgevers van de 35 organisaties in de sector waterschappen. Van belang hierbij is dat partijen met elkaar en niet naast elkaar aan de slag gaan om zo een eenduidig sectoraal programma te ontwikkelen en uit te dragen.

Ondanks de zorgen die geuit zijn in deze verkenning rond de vraagstukken rond technische medewerkers, liggen er voor de sector voldoende kansen voor de toekomst. De sector heeft een sterke uitgangspositie. Recent sectoraal medewerkersonderzoek geeft aan dat gemiddeld genomen medewerkers in de sector tevreden en betrokken medewerkers zijn. Daarnaast draagt de sector bij aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Nederland. Het maatschappelijk belang van de sector heeft een sterke aantrekkingskracht op de huidige generatie jongeren. Dit, in combinatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, kan als troef worden ingezet bij de werving van technische medewerkers.

Naar publicatie

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen