Betrokken en trotse medewerkers in sector waterschappen

Medewerkers in de sector waterschappen zijn veelal betrokken en trotse medewerkers. Dat blijkt uit het sectoraal medewerkersonderzoek 2021. Het maatschappelijk belang van de sector is voor veel medewerkers een aantrekkelijke factor. Bij thuiswerken missen medewerkers vooral de interactie met collega’s.

Medewerkersonderzoek 2021 sector waterschappen

Medewerkers bij waterschapsorganisaties vinden over het algemeen de inhoud van het werk leuk en uitdagend en kunnen daarin goed hun capaciteiten kwijt. Het zelfstandig kunnen werken, de werk-privébalans en de werksfeer worden als belangrijke pluspunten ervaren.

Sectoraal medewerkersonderzoek

Het sectoraal medewerkersonderzoek 2021 ‘Werken voor waterschappen’ is uitgevoerd door InternetSpiegel en Effectory in opdracht van A&O fonds Waterschappen. Aan het onderzoek namen 29 van de 35 organisaties in de sector deel. In totaal vulden 9.389 medewerkers in oktober 2021 de vragenlijst in, een respons van 69%.

Werkdruk

Twee derde van de medewerkers ervaart de werkdruk als goed, een derde vindt de werkdruk (veel) te hoog. In vergelijking met andere overheidssectoren schatten medewerkers de kansen op interne loopbaanontwikkeling lager in. Daarentegen denken medewerkers dat zij veel kans maken op een functie buiten de organisatie. De sector scoort bij werkgeverschap wat lager dan de benchmark Overheid op aspecten als tevredenheid over de organisatie en financiële beloning. Medewerkers noemen beloning als belangrijkste verbeterpunt voor organisaties naast samenwerking en leiderschap.

Coronapandemie
De resultaten over 2021 laten een aantal verschillen zien in vergelijking met het sectoraal medewerkersonderzoek 2019, enkele maanden voor het uitbreken van de coronapandemie. Zowel de bevlogenheid en energie voor het werk als de herstelbehoefte en de werk-privébalans laten een kleine negatieve verandering zien. Ook daalden de activiteiten en de aandacht voor loopbaanontwikkeling onder medewerkers. De inschatting op de kansen voor interne mobiliteit is eveneens gedaald, terwijl de inschatting van de kansen op externe mobiliteit licht is toegenomen.

Jongeren
Opvallend is dat jongere medewerkers tot 35 jaar lager scoren op bevlogenheid voor het werk dan gemiddeld in de sector. Ook op beoordeling van de inhoud van het werk scoren zij lager dan gemiddeld. Over het algemeen vinden zij hun werk minder uitdagend en leuk dan hun oudere collega’s. Daarbij hebben ze ook het idee dat hun capaciteiten niet optimaal benut worden. Jongeren zijn gemiddeld wel actiever als het gaat om hun loopbaanontwikkeling in vergelijking met de sector als totaal. Ook schatten zij hun kansen op interne- en externe mobiliteit hoger in.

Thuiswerken
Van alle medewerkers in de sector geeft 84 procent aan dat hun werkzaamheden het toelaten om nu en in de toekomst structureel één of meerdere dagen vanuit huis te werken. Het grootste deel van de ‘thuiswerkers’ was op het moment van het onderzoek tussen de 50 en 75 procent van de werktijd thuis aan het werk. Vrijwel alle huidige thuiswerkers geven aan in de toekomst ook deels thuis te willen blijven werken. Hierbij heeft rond de 50 procent van de werktijd de voorkeur.

Op vrijwel alle aspecten van werkbeleving vinden we in het onderzoek dat medewerkers die vrijwel volledig thuis werken lager scoren dan de sector als totaal. Medewerkers die tussen de 25 en 50 procent van het aantal uren per week thuiswerken laten de meest optimale scores zien. Sociale interactie met collega’s en anderen wordt door de thuiswerkers aangegeven als belangrijkste verbeterpunt om het werk beter vanuit huis te kunnen doen, gevolgd door inrichting thuiswerkplek, werk-privébalans, technische middelen en vitaliteit.

Arbeidsmarktprofilering en beleidsontwikkeling
De resultaten van dit sectoraal medewerkersonderzoek geven de ‘buitenwereld’ een goed beeld over werken voor waterschappen. Hiermee levert het een bijdrage aan de arbeidsmarktprofilering van de sector. Daarnaast biedt het onderzoek zowel individuele organisaties, sectororganisaties als cao-partijen handvatten en inspiratie voor het verder werken aan goed werkgever- en werknemerschap.

Naar publicatie sectoraal medewerkersonderzoek 2021

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen