Over ons

A&O fonds Waterschappen is dé kennispartner voor de sector waterschappen voor de ontwikkeling van toekomstbestendige en weerbare organisaties en medewerkers. Sociale partners vormen het bestuur van het fonds. De activiteiten van het fonds richten zich op kennisontwikkeling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden.

Fonds van Sociale partners

Sociale partners in de sector waterschappen hebben in 2008 aan de cao-tafel de stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen (A&O fonds Waterschappen) opgericht. Zij vormen tevens het paritaire bestuur van het fonds. Het fonds werkt als schakel tussen de cao-tafel en de 35 organisaties in de sector die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen en hun ruim 14.000 medewerkers. Het gaat hierbij om 21 waterschappen/hoogheemraadschappen en 14 hieraan gelieerde organisaties zoals belastingkantoren, waterlaboratoria en overkoepelende sectororganisaties.

Werkgevers en werknemers in de sector werken samen aan de inzetbaarheid van medewerkers die zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Met kennis en instrumenten zorgt het A&O fonds voor de smeerolie die hiervoor nodig is

Yoram Bovenkerk | vicevoorzitter bestuur A&O fonds Waterschappen en bestuurder FNV Overheid

Ontwikkeling van organisaties en medewerkers

Het fonds zet met zijn activiteiten in op de ontwikkeling van aantrekkelijke, innovatieve, toekomstbestendige en lerende organisaties met een gezond en veilig werkklimaat. Dit met als doel om optimaal invulling te kunnen (blijven) geven aan hun maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast richten we onze activiteiten op de ontwikkeling van wendbare en weerbare medewerkers. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en duurzame inzetbaarheid en die hun talenten optimaal kunnen en willen inzetten voor het bereiken van de organisatiedoelen.

Onze doelgroepen

Belangrijke doelgroep van het fonds zijn de stakeholders betrokken bij de beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau: management, P&O-professionals, gezond-en-veilig-werkenprofessionals, leidinggevenden, medezeggenschap, cao-partijen etc. Onze activiteiten voor deze doelgroep richten zich op het ondersteunen bij de beleidsontwikkeling op sectoraal of lokaal niveau. Het bereiken van medewerkers als doelgroep vindt veelal plaats in samenwerking met de eerdergenoemde stakeholders. Zij fungeren hierbij als intermediair.

Vraaggestuurd werken

Kennisontwikkeling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden vormen de rode draad in onze activiteiten. Deze bestaan uit het uitvoeren van onderzoeks- en monitoringstrajecten, instrumentontwikkeling, informatievoorziening, faciliteren van platforms en online en fysieke bijeenkomsten, agenderen van thema’s en subsidieregelingen. Bij al onze werkzaamheden staat een vraaggestuurde aanpak centraal. Voorwaarde hiervoor is een nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit het veld. Bij alle activiteiten vormt co-creatie met de sector het uitgangspunt.

Flexibele project- en netwerkorganisatie

A&O fonds Waterschappen opereert als een kleine project- en netwerkorganisatie met een jaarlijks activiteitenprogramma en een vaste en flexibele schil van externe ondersteuners. De A&O fondsen van waterschappen, gemeenten en provincies zijn samen gehuisvest in Den Haag. Daar waar mogelijk vindt samenwerking plaats tussen de fondsen op thema’s en activiteiten.

Organisaties willen medewerkers die een leven lang fris, fruitig, vrolijk en vitaal blijven; het A&O fonds initieert, onderzoekt en zorgt voor snelle kennisuitwisseling

Piet Sennema | voorzitter bestuur A&O fonds Waterschappen en secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas

Bestuur

Het A&O fonds wordt bestuurd door de sociale partners binnen de sector waterschappen. Het bestuur vergadert vier keer per jaar waarbij alle bestuursbesluiten schriftelijk worden vastgelegd. Het bestuur bestaat uit vijf leden: drie vertegenwoordigers vanuit werkgeverszijde en twee vanuit werknemerszijde. Jaarlijks wisselt de voorzittersfunctie tussen werkgevers en werknemers.

De werkgevers worden vertegenwoordigd door:

  • Eveline de Kruijk | secretaris-directeur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta;
  • Klaas Laansma | manager P&O bij waterschap Rijn en IJssel;
  • Piet Sennema | secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas (voorzitter bestuur).

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

  • Yoram Bovenkerk | bestuurder bij FNV Overheid (vicevoorzitter bestuur);
  • Arno van Voorden | bestuurder bij CNV Overheid en Publieke Diensten.

Medewerkers

Bart de Zwart | fondsmanager
Tel: 06 552 822 95
E-mail: bart.dezwart@aenowaterschappen.nl

Fiona Janssen | officemanager
Tel: 06 319 310 44
E-mail: fiona.janssen@aenowaterschappen.nl

Cao en statuten A&O fonds Waterschappen

Financiering van het fonds vindt geheel plaats door een in een aparte cao A&O fonds Waterschappen geregelde jaarlijkse afdracht vanuit waterschapsorganisaties van 0,12% van de loonsom. Gekoppeld aan het jaarprogramma wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Voor uitvoering van de financiële processen is een financieel handboek opgesteld. Door een accountant wordt twee keer per jaar een controle uitgevoerd op basis van de halfjaarcijfers en de jaarrekening. Voor de stichting A&O fonds Waterschappen zijn eveneens statuten opgesteld met bijbehorende reglementen.

Naar cao en statuten A&O fonds Waterschappen

Naar verkorte jaarstukken 2021

Integriteit

De medewerkers van A&O fonds Waterschappen werken volgens een bij aanvang van het dienstverband ondertekende gedragscode en integriteitsverklaring. In de statuten van het A&O fonds zijn afspraken gemaakt over de bevoegdheden, werkwijze en besluitvorming van het bestuur. Aanvullend op de statuten is een bestuurdershandboek opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over integriteit en omgangsvormen van bestuursleden en een gedragscode is opgenomen. De bestuursleden tekenen bij aanvang van hun bestuursfunctie een integriteitsverklaring.

Privacyverklaring

A&O fonds Waterschappen heeft een privacyverklaring opgesteld waarin staat beschreven hoe het fonds omgaat met alle persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Naar privacyverklaring

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen