Integriteit

Kantoorsituatie: overleg

Organisaties in de sector waterschappen dienen als overheidsorganisaties verantwoord en transparant te werken. Hiervoor voeren zij een integriteitsbeleid. Dit beleid maakt binnen organisaties aan medewerkers duidelijk wat goed ambtelijk handelen inhoudt en stimuleert hen om hiernaar te handelen.

Elke organisatie in de sector waterschappen is wettelijk verplicht een integriteitsbeleid te voeren dat bovendien onderdeel moet zijn van het personeelsbeleid. Integriteit moet als onderwerp op belangrijke momenten in de bedrijfsvoering besproken worden, zoals tijdens HR-gesprekken. Voor concreet resultaat is beleid nodig dat doelen en middelen stelt en een tijdpad geeft.

Toolbox Integriteit

Om organisaties in de sector waterschappen te ondersteunen het integriteitsbeleid vorm te geven en te onderhouden, ontwikkelde A&O fonds Waterschappen een toolbox Integriteit. De toolbox bestaat uit handreikingen en modelteksten.

Naar toolbox Integriteit

Update 13 maart 2023: Wet bescherming klokkenluiders

De Modelregeling Omgaan met melden vermoeden misstand in de toolbox integriteit, is in maart 2023 door BING in opdracht van het A&O fonds vernieuwd. Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders. Op een enkel onderdeel worden nog aanpassingen verwacht, zoals ten aanzien van de mogelijkheid om anoniem te melden. Zodra hierover meer duidelijk is, zal de meldregeling zo nodig worden aangepast. Uitgebreide achtergrondinformatie over de gewijzigde wet is te raadplegen via www.wetbeschermingklokkenluiders.nl.

Vragen

Voor vragen over het thema integriteit kun je terecht bij Erika Nehmelman, zij is bereikbaar via 06 182 425 27 of erika.nehmelman@aenowaterschappen.nl

Publicaties Integriteit

  1. Toolbox Integriteit Link
Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen