Integriteit

Organisaties in de sector waterschappen dienen als overheidsorganisaties verantwoord en transparant te werken. Hiervoor voeren zij een integriteitsbeleid. Dit beleid maakt binnen organisaties aan medewerkers duidelijk wat goed ambtelijk handelen inhoudt en stimuleert hen om hiernaar te handelen.

Elke organisatie in de sector waterschappen is wettelijk verplicht een integriteitsbeleid te voeren dat bovendien onderdeel moet zijn van het personeelsbeleid. Integriteit moet als onderwerp op belangrijke momenten in de bedrijfsvoering besproken worden, zoals tijdens HR-gesprekken. Voor concreet resultaat is beleid nodig dat doelen en middelen stelt en een tijdpad geeft.

Toolbox Integriteit

Om organisaties in de sector waterschappen te ondersteunen het integriteitsbeleid vorm te geven en te onderhouden, ontwikkelde A&O fonds Waterschappen een toolbox Integriteit. De toolbox bestaat uit handreikingen en modelteksten.

Naar toolbox Integriteit

Update 20 december 2021: Implementatie EU-richtlijn voor bescherming van klokkenluiders

Als gevolg van de EU-richtlijn voor bescherming van klokkenluiders (richtlijn (EU) 2019/1937), die op 16 december 2019 in werking is getreden, veranderen de regels rondom klokkenluiders en de interne meldingsregeling. De wet Huis voor Klokkenluiders wordt als gevolg hiervan gewijzigd in de wet Bescherming Klokkenluiders.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De bescherming van melders wordt uitgebreid en er worden strengere eisen gesteld aan de meldregeling. Ook wordt het voortaan mogelijk dat melders die een vermoeden van een misstand willen melden, rechtstreeks terecht kunnen bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Zij hoeven niet eerst intern te melden, hoewel dat wel mag worden aangemoedigd. Daarnaast worden ook inbreuken op het Unierecht onder de werkingssfeer van de wet gebracht.

Nederland is er niet in geslaagd om de richtlijn tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op 17 december 2021, te implementeren in Nederlandse wetgeving. De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en A&O fonds Waterschappen volgen nauwlettend de ontwikkelingen hieromtrent en informeren organisaties in de sector waterschappen hierover via hun websites.

Organisaties in de sector zijn zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de eigen meldregeling. De modelregeling die nu is opgenomen in de toolbox Integriteit van het A&O fonds is verouderd. Een nieuwe modelregeling zal pas beschikbaar worden gemaakt zodra meer duidelijkheid bestaat over de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn.

Naar informatie over belangrijkste wijzigingen

Naar informatie over laatste ontwikkelingen wetsvoorstel

Naar informatie over gevolgen van niet tijdige implementatie

Publicaties Integriteit

  1. Toolbox Integriteit Link
Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen