Bezwarende omstandigheden

In de cao Werken voor waterschappen zijn afspraken opgenomen over de financiële compensatie van werk met bijzondere eisen. Organisaties stellen in overleg met medezeggenschap vast voor welke werkzaamheden een compensatie geldt.

Voor het vaststellen van de bijzondere eisen waarvoor een financiële compensatie geldt, vormen de RI&E en het sectoraal ontwikkelde online meetinstrument Bezwarende omstandigheden hulpmiddelen. Echter, ook andere hulpmiddelen kunnen voor dit doel worden ingezet.

Bij de toepassing van dit instrument dient een aantal aspecten zorgvuldig in overweging te worden genomen:

  • Het meetinstrument stamt uit 2013 en is in 2014 voor het laatst aangepast. Voor een aantal aspecten sluit het meetinstrument dus niet meer geheel aan op huidige versies van de arbocatalogi in de sector waterschappen en de Arbowet. In het rapport 'Toelichting meetinstrument bezwarende omstandigheden' vind je alle normen op basis waarvan het instrument destijds is gebaseerd en op basis waarvan een vergelijking gemaakt kan worden met actuele gegevens.
  • In het instrument zijn alleen bezwarende omstandigheden opgenomen die eventueel kunnen leiden tot een gezondheidsrisico en waarvoor ook normen aanwezig zijn. Bezwarende omstandigheden zonder gezondheidsrisico's, zoals bijvoorbeeld, stank, vuil werk, dragen van PBM's, zijn niet in het instrument opgenomen.
  • Voor bezwarende omstandigheden met een gezondheidsrisico geldt vanuit de Arbowet de zorgplicht en dienen maatregelen getroffen te worden om het risico te elimineren of te verminderen aan de hand van de arbeidshygiënische strategie. Een compensatie voor deze situaties is dus altijd tijdelijk van aard.
  • Het instrument kan als hulpmiddel worden ingezet voor het vaststellen van een deel van de bijzondere eisen conform de cao, maar geeft geen direct uitsluitsel over de hoogte van de financiële compensatie. Hiervoor dient zelf een vertaalslag te worden gemaakt.

Meetinstrument bezwarende omstandigheden

Voor het aanmelden en inloggen in het online meetinstrument Bezwarende omstandigheden klik op onderstaande link. Vervolgens kan je met een (aan te maken) gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.

Naar meetinstrument Bezwarende omstandigheden

In het najaar van 2014 heeft een update van het instrument plaatsgevonden. Hierdoor is het nu ook mogelijk om ingevoerde gegevens te bewaren als PDF- of Word-file en te printen. Opslaan in Word is niet mogelijk bij Apple/Mac-systemen (alleen als PDF).

Scrol naar boven
Zoeken
Populaire zoektermen